Magazines

Cloud Pillow Studio là một trong số các cộng tác viên vẽ minh họa cho Thiếu Niên Tiền Phong, tờ báo dành cho nhi đồng ở Việt Nam.