A God's totem

A god's totem là tác phầm dự thi của AD Nguyễn Minh Đức cho cuộc thi Silent manga 2016